Een waterdichte dividenduitkering!

 

dividenduitkering

We hebben het nu al een aantal keer gezien, bedrijven keren dividend uit zonder dit te toetsen en vast te leggen. Risico? Bestuurdersaansprakelijkheid! Sinds 1 oktober 2012 zijn de wetten hierop aangescherpt, wij zetten alles voor u op een rijtje.

Wat is een dividenduitkering?

Een dividenduitkering is een winstuitkering van een onderneming aan haar aandeelhouders. De aandeelhouders kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn. Een dividenduitkering kan ieder moment plaatsvinden.

Welke stappen moeten we nemen?

Wanneer kan er dividend worden uitgekeerd? Als het goed gaat natuurlijk, maar wat is goed? Er zijn 2 zaken die vooraf getoetst moeten worden, de balanstest en de uitkeringstoets. Daarnaast moet het bestuur een goedkeuring geven en dient er een besluit genomen te worden door de Algemene vergadering van Aandeelhouders.

Balanstest

Om aan de balanstest te voldoen, moet het eigen vermogen groter zijn dan de wettelijke en statutaire reserves. Dit zijn reserves die in bepaalde gevallen aangehouden moeten worden, we noemen dit niet uitkeerbare reserves oftewel beklemd vermogen. Zijn er geen wettelijke of statutaire reserves en is het eigen vermogen negatief? De wet schrijft nergens voor dat het eigen vermogen na de uitkering niet negatief mag zijn. Is dit het geval, dan is de balanstest niet relevant. Maar een negatief eigen vermogen is wel relevant en kan van invloed zijn op de 2e toets, de uitkeringstoets.

Uitkeringstoets

Bij de uitkeringstoets, beoordeelt het bestuur of de onderneming na het uitkeren van het dividend haar opeisbare schulden kan blijven betalen. Het bestuur mag deze toets naar eigen inzicht invullen. Een veelvoorkomend methode is het opstellen van een liquiditeitsprognose.

Vastlegging toetsen

Het vastleggen van deze 2 toetsen is niet voorgeschreven, maar we raden u zeker aan om dit vast te leggen. Het versterkt de positie bij een aansprakelijkheidstelling!

Goedkeuring bestuur

De dividenduitkering heeft geen gevolg totdat het bestuur goedkeuring verleent. Het bestuur kan alleen de dividenduitkering en het besluit weigeren indien zij inzien dat de onderneming na de uitkering niet zal kunnen doorgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

Besluit Algemene vergadering van Aandeelhouders (AVA)

Zonder formeel besluit van de AVA is een dividenduitkering niet geldig. Dit besluit moet worden vastgelegd in de notulen AVA. In hoofdlijnen kennen we 3 soorten dividenduitkeringen:

  • uitkering van de winst volgens de vastgestelde jaarrekening
  • uitkering uit de overige reserves (opgebouwde winsten uit het verleden)
  • uitkering uit de lopende winst (interim dividend)

Bij een uitkering van de winst volgens de vastgestelde jaarrekening, wordt het besluit genomen tijdens de vaststelling van de jaarrekening (winstbestemming). Een dividenduitkering uit de overige reserves wordt meestal gedurende het jaar gedaan. Ook hier moet een besluit over worden genomen en moet vastgelegd worden in de notulen. Hetzelfde geldt voor het interim dividend.

Beschikbaar stellen en dividendbelasting

Na het besluit van de AVA en de vastlegging daarvan in de notulen is het dividend beschikbaar gesteld en kan het dividend worden uitgekeerd, oftewel het geld kan worden overgeboekt. Afhankelijk van de belanghebbenden moet er worden nagegaan of er aangifte dividendbelasting gedaan moet worden. Zo ja, dan moet de aangifte binnen 1 maand (na beschikbaar stellen) ingediend en betaald zijn. Met het formulier ‘Aangifte dividendbelasting’ leest u precies hoe u dat doet.

Op zoek naar een boekhoud- of administratiekantoor?

Wij werken uitsluitend voor dienstverlenende MKB-bedrijven. Bent u op zoek naar een boekhoudkantoor? Plan dan meteen een gratis demo in!

Contact

Controlligence B.V.
Javastraat 6
3016 CE Rotterdam
085-1302527
info@controlligence.nl

Locatie

Rotterdam