Diensten
 • Basis Boekhouding
 • Belastingaangiften
 • Resultaatbepaling & balanscontrole
 • Belastingadvies
 • Financieel management dashboard
 • Management sparringpartner
 • Jaarrekening
 • Salarisadministratie


 • Basic
 • Voor ondernemingen die alleen aan wet- en regelgeving willen voldoen.
 • Optioneel
 • Optioneel


 • Premium
 • Voor ondernemingen die aan wet- en regelgeving willen voldoen en behoefte hebben aan managementinformatie.
 • Optioneel
 • Optioneel

Als controllerskantoor zijn wij gespecialiseerd in finance, planning en control. Het kantoor richt zich op het MKB en levert diensten voor het voldoen aan wet- en regelgeving en voor besluitvorming. Afhankelijk van de behoefte van de klant rapporteren wij op maand- of kwartaalbasis. Up-to-date financiële en managementinformatie vormt de basis voor operationele en strategische beslissingen. Om als externe controller te fungeren en de behoeften van de klant optimaal te vervullen, werken wij met twee pakketten.

BasisBasis boekhouding

De boekhouding is het vastleggen van financiële feiten van een bedrijf. Hieronder verstaan we het tijdig, accuraat en volledig administreren van historische financiële gegevens. In Nederland geldt een wettelijke boekhoudplicht en vormt de boekhouding de basis voor het voldoen aan wet- en regelgeving (fiscale aangiften, jaarrekening). Daarnaast vormt de boekhouding de basis voor managementinformatie, informatie die van belang kan zijn voor de bedrijfsvoering.

In hoofdlijnen komt de boekhouding tot stand door de: basis boekhouding, resultaatbepaling en balanscontrole. Onder de basis boekhouding verstaan wij het verwerken van verkoop-, inkoopfacturen, kasbonnen en bankafschriften. Wij werken met professionele software in de cloud
die de kwaliteit en veiligheid waarborgt van uw boekhouding.

BelastingaangiftenBelastingaangiften

Naast de administratieve verplichtingen zijn er voor ondernemingen ook verplichtingen op het gebied van belastingen. Belastingwetgeving is ingewikkeld en verandert vaak. Controlligence helpt ondernemingen om aan de belastingverplichtingen te voldoen door het tijdig, accuraat en volledig in te dienen van belastingaangiften. Het gaat hier om aangiften zoals BTW, inkomstenbelasting, loonheffing, vennootschapsbelasting en dividendbelasting.

R&BResultaatbepaling en balanscontrole

De boekhouding is de basis voor financiële en managementrapportages. De boekhouding komt tot stand door het registeren van de financiële administratie, oftewel de basis boekhouding. Om de resultaten van een onderneming per periode te bepalen en de financiële positie in kaart te brengen dient nog een aantal stappen te worden doorlopen.

Tijdens de resultaatbepaling en balanscontrole worden correcties en reserveringen aangebracht in de boekhouding. Correcties en reserveringen kunnen o.a. betrekking hebben op afschrijvingen, overlopende posten, voorraadwaarderingen, voorzieningen en belastingen. Deze stap is essentieel voor het bepalen van het resultaat en de financiële positie van de onderneming. Na deze stap vormt de boekhouding de basis voor het financieel management dashboard, de fiscale aangiften en jaarrekening. 

DasboardFinancieel management dashboard

Onder deze dienstverlening valt het opstellen, analyseren en presenteren van financiële en managementinformatie. De overzichten worden gepresenteerd in de vorm van een dashboard dat via internet toegankelijk is. Het dashboard zit in de cloud, is altijd beschikbaar en overal te raadplegen via PC, laptop, tablet of smartphone. Het softwarepakket is gebruiksvriendelijk en zorgt ervoor dat managementinformatie eenvoudig wordt gedeeld met de belanghebbenden.    

Het dashboard wordt op maat ingericht voor de klant en bevat informatie de gebruikt kan worden voor: wet- en regelgeving, signalering, evaluatie, planning en besluitvorming. De informatie heeft zowel betrekking op historische als op toekomstige gegevens. Informatie is actueel en afhankelijk van de behoefte van de klant diepgaand. Het dashboard komt tot stand door de boekhouding en aanvullende gegevens die van belang zijn voor de specifieke activiteiten van de onderneming.

Het dashboard kan onder andere ingericht worden met de volgende overzichten en managementinformatie: Winst en verliesrekening, balans, KPI’s, personeel, begroting, prognose, liquiditeit, belastingen, toelichting en analyses.

MTSNManagement sparringpartner

Naast het leveren van cijfers en managementinformatie is het onze plicht om de klant zo goed mogelijk te adviseren en bij te staan. Door onze betrokkenheid en expertise kunnen we de rol van sparringpartner vervullen. Wij houden besprekingen met de klant om het dashboard te presenteren en door te nemen. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken wij de cijfers, kijken we naar managementinformatie en kijken wij vooruit. 

Daar waar wij kansen voor verbetering zien op diverse financieel strategische vlakken, zullen wij de klant daarop attenderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan investeringsbeslissingen, het definiëren van kritieke prestatie-indicatoren en/of het formuleren van doelstellingen. Verder begeleiden we de klant met financieel administratieve vraagstukken en vervullen we graag de rol van sparringpartner. Iemand die vraagt, luistert, stimuleert en inspireert om de ondernemer te laten ondernemen.  

JREJaarrekening

De jaarrekening is het financieel jaarverslag van een onderneming. Het bestaat uit een balans, winst- en verliesrekening over het afgelopen jaar en een toelichting op beide. Het jaarlijks opstellen en deponeren (KvK) van een jaarrekening is verplichte kost voor ondernemers die een rechtsvorm hebben met rechtspersoonlijkheid (B.V., N.V., stichting, vereniging en coöperatie).

Wij helpen MKB-ondernemingen graag bij het opstellen van de jaarrekening. Aangezien wij op maandbasis het resultaat bepalen en de balanscontrole uitvoeren is het voor ons redelijk eenvoudig om de jaarrekening op te stellen. Naast het opstellen bespreken wij de jaarrekening met de klant. Nadat de jaarrekening is getekend zullen wij zorgdragen voor de deponering. Indien u over een accountant beschikt die uw jaarrekening opstelt en deponeert, maar u de behoefte heeft aan een financieel management dashboard? Geen probleem, wij verzorgen u het dashboard en leveren de cijfers aan de accountant zodat zij redelijk eenvoudig de jaarreking kunnen opstellen en deponeren. Wij doen het voorwerk, zij de controle.

Voor meer informatie over de mogelijkheden, neem hier contact met ons op voor een vrijblijvend introductiegesprek. In dit gesprek bespreken wij graag wat wij voor uw onderneming kunnen betekenen.